Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de Promoties website en/of gebruik maakt van de informatie, producten en/of diensten die worden aangeboden op of via de Promoties website.

Door de Promoties website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door NetMedia Europe NV, statutair gevestigd te Houthalen aan de Centrum Zuid 1527 d, B-3530 Houthalen. Hierna te noemen NetMedia Europe.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.Promoties.be, dan wel van de aangeboden diensten van NetMedia Europe. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de Promoties website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de Promoties website is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel NetMedia Europe, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. NetMedia Europe wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij NetMedia Europe. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Belgi� of elders, die in verband staan met de website en NetMedia Europe in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

NetMedia Europe is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de Promoties website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). NetMedia Europe is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Het opslaan van data

De ingewonnen informatie is bedoeld voor gebruik door NetMedia Europe door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan door NetMedia Europe gebruikt worden voor commerci�le doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het priv�-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking. NetMedia Europe verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie wordt door NetMedia Europe voor marketingdoeleinden gebruikt en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. NetMedia Europe bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

NetMedia Europe garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. NetMedia Europe garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. NetMedia Europe garandeert verder niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor ge�igende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Elektronische nieuwsbrieven

Met het invullen en versturen van een inschrijving voor de elektronische nieuwsbrieven van Promoties geeft een bezoeker aan Netmedia Europe de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan met het oog op het verzenden van de elektronische nieuwsbrieven per e-mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie richten tot [email protected]

NetMedia Europe NV
Centrum Zuid 1527d
3530 Houthalen
België
BTW-nr. 0882827385
Telefoon :+32 (0)11/24.69.80
Fax : +32 (0)11/24.69.89
Email : [email protected]